Handelsbetingelser erhverv

Aftalegrundlag
Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Pris
Angivne priser og øvrige oplysninger i prislister m.v. anses altid for vejledende. Såfremt der inden levering fra sælgers leverandør indtræder prisforhøjelser el.lign., såvel som forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, forhøjes prisen tilsvarende. Levering i anbrud tilbydes mod afskæringstillæg. AAG tillægger desuden et miljøgebyr på alle fakturaer.

Levering
Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er der ikke truffet nogen særlig aftale om en sådan leveringsklausul, anses levering for sket ”Ex Works”. Emballage beregnes særskilt, medmindre andet er aftalt. Hvis sælger ikke leverer inden for aftalt leveringstid, kan køber skriftligt over for sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til sælger. Kun såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder, for hvilke sælger bærer risikoen, kan køber kræve erstatning. Sælgers erstatningsansvar som følge af forsinkelse kan dog ingen sinde overstige det leveredes værdi. Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.

Returvarer
Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og mod købers betaling af returfragten. Fragtrisikoen bæres af køber. Varer i anbrud, specielt fremstillet eller hjemtaget på foranledning af køber tages ikke retur. Eventuel ompakning eller nyemballering af returvaren sker for købers regning

Betalingsbetingelser
Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned. Nye kunder skal betale pr. efterkrav eller netto kontant, indtil andet er aftalt. 

Ejendomsforbehold
Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling fuldt ud er lagt.

Udfaldsprøver
Har køberen forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køberen denne udfaldsprøve uden forbehold er køberen afskåret fra, når leveringen finder sted, at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køberen andele af omkostninger ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne, tilhører sådanne modeller, forme eller andre værktøjer sælgeren.

Patent, designret, ophavsret m.v.
Såfremt køberen til sælgeren udleverer tegninger, modeller eller andre forbilleder til brug for sælgers fremstillelse af det af køber bestilte produkt, påtager køber sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af patent, designret, ophavsret el.lign. Køberen er forpligtet til at godtgøre sælgeren alle omkostninger og skader, som påføres sælger i denne forbindelse ved krav fra tredjemand og i anledning af tvister herom. Tegninger udarbejdet af AAG kan indeholde fortrolige oplysninger og må ikke videregives til tredjepart uden forudgående aftale og skriftlig accept.

Mangler
Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter leveringen kræve udbedring eller omlevering efter sælgers valg. Køber kan kun hæve aftalen, såfremt sælger ikke udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun i så fald kan køber kræve erstatning fra sælger, og en sådan erstatning kan aldrig overstige det leveredes værdi. Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Reklamationsfristen er 8 dage.

Ansvarsfrihed (force majeure)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, eller at forsendelsestiden forøges som følge af, at varerne udtages til kontrol af toldmyndigheder.

Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund straks, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Produktansvar
Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i købers besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset til efter de 2 foregående stykker. Disse begrænsninger af sælges ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvistigheder afgøres efter Dansk Rets regler. Denne lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal afgøres ved Aalborg Gummivarefabrik A/S’s hjemting.

Persondata
AAG indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven og EUs generelle forordning om databeskyttelse.
 

Handelsbetingelser privat

Firmanavn
AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 98 15 80 22
info@aag.world
CVR nr. 87136213
 
Generelt
Vi tager forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Hvis ikke vi kan overholde vores leveringsfrist, hører du fra os indenfor 48 timer.
 
Priser
Alle priser er opgivet i DKK og er ekskl. moms.
 
Forsendelsesgebyrer
Forsendelsesgebyret fremgår på din ordrebekræftelse. AAG anvender Danske Fragtmænd til forsendelse. Du kan også få leveret din pakke til en erhvervsadresse. 

Leverancer over 30 kg sendes på palle med Danske Fragtmænd, som leverer pakken på kundens hjemmeadresse. Såfremt kunden ikke træffes hjemme, tager Danske Fragtmænd pakken med retur på deres terminal. Herefter pålægger det kundens ansvar at kontakte Danske Fragtmænd for udlevering og afhentning af sin pakke.
 
I tilfælde af fejlekspedition refunderer AAG eventuelle ekstra fragtomkostninger for kunden.

Afhentning hos AAG
Det er muligt selv at afhente en vare hos AAG. Der vil således ikke blive pålagt fragt.

AAG har åbent for afhentning mandag-torsdag 07.30-15.30 og fredag 07.30-13.00.
 
Levering
Lagervarer afsendes normalt inden for 1-3 arbejdsdage. Standardvarer og afskårne/ordreproducerede varer, leveres normalt indenfor 5-8 arbejdsdage i hele Danmark (gælder alle brofaste øer i Danmark – gælder ikke Grønland og Færøerne), med forbehold for restordre.

I tilfælde af restordre, vil kunden modtage en e-mail, med forventet leveringstidspunkt. Ønskes en vare ikke sat i restordre, kan varen afbestilles eller erstattes af lignende vare.

Betalingsbetingelser
Betaling kan fortages med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard. 

Betalingen trækkes på dit (kortholders) konto, når varen sendes. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du selv har godkendt ved købet.

Fortrydelsesret
Returnering kan ske indtil 14 dage efter modtagelse af varen. Varer skal returneres i væsentligt samme stand og mængde, som da kunden modtog den, dvs. være ubeskadiget og i intakt originalemballage. Fragt i forbindelse med returnering afholdes af kunden. Alle produkter, der returneres, skal være forsvarligt indpakket.

Når du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank. Dette vil ske, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes. 
 
BEMÆRK: Specielt fremskaffede varer samt afskårne/ordreproducerede varer tages ikke retur.

Pakker sendt pr. efterkrav til os indløses ikke. I tilfælde af returnering af varer beder vi kunden kontakte os først, pr. telefon eller pr. e-mail, inden afsendelse.

Returnering af varer kan ske til:
AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
DK-9400 Nørresundby
 
Ombytning af varer
Ønsker du at bytte en vare til en anden vare, skal du returnere varen sammen med en udfyldt returseddel, og vi sender dig en ny vare hurtigst muligt.

Ønsker du pengene retur, skal du udfylde retursedlen med et kontonummer, og vi vil overføre pengene til din konto hurtigst muligt. Varer, der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto, nægtes modtaget af AAG.

Refusion
Refusion foregår primært ved bankoverførsel. I tilfælde af refusion af hele eller dele af beløbet, skal der vedlægges kopi af faktura, samt en seddel med ens bankoplysninger, dvs. registreringsnummer og kontonummer. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan roligt oplyses pr. brev eller e-mail.

Garanti og reklamation
Vedr. garanti- og reklamationsforhold retter vi os efter købeloven (købeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003). Dvs. vi yder 2 års reklamationsret på vores varer. Garantien ydes i samme omfang, som ydes fra vore leverandører.
 
Køber er pligtig til, efter modtagelse af varen, at undersøge denne og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen at reklamere over eventuelle mangler. Vi vil gøre alt for at afhjælpe reklamationen, og du vil som udgangspunkt få repareret eller ombyttet varen.

Ønsker du at returnere varen pga. reklamation eller fejllevering, bedes du udfylde og medsende returseddel sammen med din vare. Varer der returneres på efterkrav, eller sendes uden porto nægtes modtaget af AAG, med mindre der foreligger en aftale herom. 
 
Skader forårsaget af købers manglende vedligeholdelse, i henhold til forskrifter på det købte, vil aldrig være reklamationsberettiget. Afhjælpning af en eventuel mangel kan ikke foretages af tredjepart uden accept fra AAG. Skulle en vare kræve reparation efter reklamationsrettens / garantiens ophør, kan vi naturligvis også være behjælpelige med det.
 
Fakturaen, der medfølger varerne, gælder som garantibevis og skal gemmes. Varer, der skal repareres under reklamationsretten/garantien, skal fremsendes forsvarligt indpakket og i rengjort stand.
 
Transportskader
Eventuelle skader og manglende kolli skal omgående påtales til den, der bringer varerne. Er det på forhånd aftalt med transportøren, at varen må stilles uden kvittering, er AAG uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.
 
Produktansvar
For skade på person eller tinge, der er følge af mangler eller fejl ved leverede produkter, hæfter AAG kun i det omfang, ansvaret i henhold til ufravigelig lovning pålægges AAG.

AAG kan aldrig, herunder i forsinkelses- eller i mangelstilfælde, blive ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab.
 
Produkter
AAG udvikler løbende produkterne for at være på forkant med udviklingen. Derfor tages forbehold for ændring af modeller, sortiment, farver og priser.
 
Forbehold
Priserne kan løbende ændres i forbindelse med kursstigninger og andre udefra kommende justeringer. Vi tager forbehold for evt. trykfejl i tekst, katalog/webshop, prisændringer, udgåede varer, leverancesvigt fra tredjepart. 
 
Ejendomsret
AAG forbeholder sig fuld ejendomsret med de dertilhørende rettigheder over varen indtil endelig betaling er sket.
 
Tekniske fejl
Vi tager forbehold for eventuelle tekniske fejl i udregning af priser samt gebyrer etc. Hvis en fejl i softwaren eller opsætningen af webshoppen udregner en forkert pris, er AAG ikke forpligtet til at levere til den oplyste pris. Hvis dette er tilfældet, vil vi kontakte kunden straks og oplyse den korrekte pris. Kunden er naturligvis velkommen til at annullere sin ordre efterfølgende.
 
Force majeure
Skulle leveringen være forhindret helt eller delvist pga. force majeure, fritager det AAG for ethvert ansvar. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler, naturkatastrofer eller andre ydre omstændigheder, som påvirker levering.
 
Sikkerhed
Din sikkerhed som kunde er meget vigtig for os, og vi har sørget for, at du ikke løber nogen risiko ved at handle med dit betalingskort hos os. Vi opbevarer ikke dine kortoplysninger - de bliver kun benyttet til at udføre selve betalingen. Under betalingen benytter vi en sikker og krypteret SSL-forbindelse, der sikrer, at ingen andre kan få fat i dine oplysninger. Det er således kun PBS, der kan læse dem. Betalingerne håndteres af Wannafinds sikre betalingsgateway i samarbejde med PBS. Hverken AAG eller andre udefrakommende har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra AAG.
 
Persondata-politik
De informationer, du opgiver ved bestillingen, f.eks. navn og adresse, bruges kun til ekspeditionen af din ordre. E-mail skal bruges til at sende en ordrebekræftelse til kunden, og til at kontakte kunden, hvis der opstår tvivl. Telefonnummer skal bruges i tilfælde af spørgsmål/tvivl, der ikke kan løses pr. e-mail.

Informationerne vil aldrig blive misbrugt eller videregivet til 3. part. Dine oplysninger vil blive gemt i vores kundekartotek, men du kan når som helst få dem slettet ved at sende en e-mail til os. Find e-mail-adressen på vores kontaktside. Persondata opbevares på en server beskyttet af firewall.

AAG indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.  

Der indsamles information på denne side bl.a. i form af cookies der skal bruges, for at indkøbskurven fungerer korrekt. Cookies kan slettes i f.eks. Internet Explorer, ved at trykke på Funktioner - Internetindstillinger - Slet Cookies.
 
Copyright
Alle billeder, tekst, skemaer og andet materiale er beskyttet af ophavsret / copyright ©, og må ikke gengives uden tilladelse fra AAG.
 

Cookiepolitik

Gå til vores cookiepolitik